Giải câu 2 bài: Phép chia số phức

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 138-sgk giải tích 12

Tìm nghịch đảo của z là:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Kiến thức cần nhớ:

Cho số phức => Nghịch đảo của nó là: $\frac{1}{z}$

Ta có:

a)

=

=

=

b)

=

=

=

c)

=

d)

=

=

=

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021