Giải câu 4 bài: Phương trình bậc hai với hệ số thực

  • 1 Đánh giá

Câu 4:Trang 140-sgk giải tích 12

Cho là hai nghiệm phân biệt ( thực hoặc phức) của phương trình $ax^{2}+bx+c=0$.

Hãy tính và $z_{1}.z_{2}$ theo hệ số a, b, c.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 4 bài Phương trình bậc hai với hệ số thực

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021