Giải câu 3 bài: Nguyên hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 101 - sgk giải tích 12

Sử dụng phương pháp biến số, hãy tính:

a) đặt $u=1-x$

b) đặt $u=1+x^{2}$

c) đặt t=\cos x$

d) đặt $u=e^{x}+1$

Bài làm:

a)

Đặt

=>

<=>

b)

Đặt

=>

<=>

<=>

c)

Đặt t=\cos x => dt=-\sin xdx$

=>

<=>

<=>

d)

Đặt

=>

<=>

<=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021