Giải câu 4 bài: Nguyên hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 101 - sgk giải tích 12

Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Đặt , $dv= xdx$

=> ,

$v=\frac{x^{2}}{2}

Ta có:

<=> \frac{1}{2}(x^{2}-1)\ln(1-x)-\frac{x^{2}}{4}+\frac{x}{2}+C$

b)

Đặt , $e^{x}dx=dv$

=>

=> (x^{2}-1)e^{x}+C$

c)

Đặt , $dv=\sin (2x+1)dx$

=>

=>

<=>

d)

Đặt , $dv=\cos xdx$

=>

=>

<=>

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021