Giải câu 1 bài: Phương trình mũ. Phương trình Lôgarit

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 84 - sgk giải tích 12

Giải các phương trình mũ:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

<=>

<=>

<=>

Vậy phương trình đã cho có nghiệm .

b)

<=>

<=>

Vậy phương trình đã cho có nghiệm .

c)

<=>

<=>

<=>

<=> hoặc $x=3$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm hoặc $x=3$.

d)

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy phương trình đã cho có nghiệm .

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021