Giải câu 3 bài: Ôn tập chương 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3:Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số lôgarit.

Bài làm:

Tính chất của hàm số mũ

Hướng dẫn giải câu 3 bài Ôn tập chương 2

Tính chất của hàm số lôgarit

Hướng dẫn giải câu 3 bài Ôn tập chương 2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021