Giải câu 4 bài: Phép chia số phức

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 138-sgk giải tích 12

Giải các phương trình sau:

a)

b)

c)

Bài làm:

a)

<=>

<=>

<=>

Vậy

b)

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy

c)

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021