Giải câu 1 bài: Bất phương trình mũ và lôgarit

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 89 - sgk giải tích 12

Giải các bất phương trình mũ:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

<=>

<=>

<=>

<=> hoặc $x

Vậy bất phương trình có nghiệm hoặc $x

b)

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy bất phương trình có nghiệm .

c)

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy bất phương trình có nghiệm .

d)

<=>

Đặt

<=>

<=> hoặc $a>2$

<=>

Vậy bất phương trình có nghiệm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021