Giải câu 3 bài: Ứng dụng của tích phân trong hình học

  • 1 Đánh giá

Câu 3:Trang 121-sgk giải tích 12

Parabol chia hình tròn có tâm tại gộc toạ độ, bán kính $2\sqrt{2}$ thành hai phần.

Tìm tỉ số diện tích của chúng.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Ứng dụng của tích phân trong hình học

Hướng dẫn giải câu 3 bài Ứng dụng của tích phân trong hình học

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021