Giải câu 4 bài: Số phức

  • 1 Đánh giá

Câu 4:Trang 134-sgk giải tích 12

Tính , với:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

=

Vậy

b)

=

=

Vậy

c)

=

Vậy

d)

=

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021