Giải câu 2 bài: Lũy thừa

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 55- sgk giải tích 12

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Áp dụng công thức lũy thừa, ta có:

a)

=

=

Vậy

b)

=

=

Vậy

c)

=

=

Vậy

d)

=

=

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021