Giải câu 4 bài: Lôgarit

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 68- sgk giải tích 12

So sánh các cặp số sau:

a) và $\log _{7}4$

b) và $\log _{5}3$

c) và $\log _{5}30$

Bài làm:

Ta có:

a) Vì

=> (1)

Tương tự:

=> (2)

Từ (1),(2) => \log _{7}4$

b) Tương tự:

=> (1)

=> (2)

Từ (1),(2) =>

c) Ta có:

Mặt khác:

=>

=>

=> (*)

Mà:

=>

=>

=> (**)

Từ (*),(**) =>

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021