Giải câu 2 bài: Số phức

  • 1 Đánh giá

Câu 2:Trang 133-sgk giải tích 12

Tìm các số thực x và y, biết:

a)

b)

c)

Bài làm:

Áp dụng định nghĩa bằng nhau của hai số phức, ta có:

a)

Vậy

b)

Vậy

c)

<=>

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021