Giải câu 6 bài: Số phức

  • 1 Đánh giá

Câu 6:Trang 134-sgk giải tích 12

Tìm , biết:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

=>

b)

=>

c)

=>

d)

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021