Giải câu 1 bài: Tích phân

  • 1 Đánh giá

Câu 1:Trang 112 - sgk giải tích 12

Tính các tích phân sau:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Tích phân

Hướng dẫn giải câu 1 bài Tích phân

Hướng dẫn giải câu 1 bài Tích phân

Hướng dẫn giải câu 1 bài Tích phân

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021