Giải câu 42 bài 7: Đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 42: trang 43 sgk Toán 7 tập 2

Tính giá trị của đa thức tại \(x = 3 \)và tại \(x = -3\)

Bài làm:

  • Thay vào biểu thức \(P(x)\)ta được:

  • Thay vào biểu thức \(P(x)\)ta được:

Vậy với \(x=3\)và \(P(x)=36\)với \(x=-3\)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021