Giải câu 43 bài 7: Độ dài đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 119

  • 1 Đánh giá

Câu 43: Trang 119 - sgk toán 6 tập 1

Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA trong hình 45 theo thứ tự tăng dần.

Hướng dẫn giải câu 43 bài Độ dài đoạn thẳng

Bài làm:

Ta có:

  • AB = 30 mm
  • AC = 18 mm
  • BC = 35 mm

==> AC < AB < BC.

Vậy thứ tự tăng dần về độ dài là: AC, AB, BC.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021