Giải câu 5 bài 48: Mắt sgk Vật lí 9 trang 130

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 5: Trang 130 Sgk Vật lí lớp 9

Một người đứng cách một cột điện 20m. Cột điện cao 8m. Nếu coi khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt người ấy là 2cm thì ảnh của cột điện trên màng lưới sẽ cao bao nhiêu xentimet ?

Bài làm:

Giả sử cột điện được biểu diễn bằng đoạn AB, AB = 8m, OA = 20m, OA' = 2cm

OAB {\displaystyle \backsim } OA'B' => $\frac{OA'}{OA}=\frac{A'B'}{AB}$

$\frac{2}{2000}=\frac{A'B'}{800}$

A'B' = 0,8 (cm)

Vậy ảnh của cột điện trên màng lưới sẽ cao 0,8cm

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9