Giải câu 6 trang 11 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 11 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) với a = 6,5 ; -0,1 ; b) $\sqrt{a^{4}}$ với a = 3 ; -0,1 ; c) $\sqrt{a^{6}}$ với a = -2; 0,1.

Bài làm:

Giải câu a)

Với a = 6,5 > 0 thì = a = 6,5

Với a = - 0,1 < 0 thì = - a = 0,1

Giải câu b)

Với a = 3 > 0 thì = $a^{2}$ = $3^{2}$ = 9

Với a = - 0,1 < 0 thì = $(-a)^{2}$ = $(0,1)^{2}$ = 0,01

Giải câu c)

Với a = -2 < 0 thì = $(-a)^{3}$ = $(2)^{3}$ = 8

Với a = 0,1 < 0 thì = $a^{3}$ = $0,1^{3}$ = 0,001

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021