Giải câu 63 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 7 tập 2 trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 63: trang 50 sgk Toán 7 tập 2

Cho đa thức:

a) Sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính M(1) và M(-1)

c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm.

Bài làm:

a) Sắp xếp các hạng tử của đa thức M(x) theo lũy thừa giảm của biến

b)

c) Ta có:

Vì giá trị của và $2x^2$ luôn lớn hơn hay bằng 0 với mọi x

Nên với mọi x

Hay với mọi x.

Vậy M(x) không có nghiệm.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021