Giải Câu 64 Bài Ôn tập chương 3 Phần Bài tập sgk Toán 7 tập 2 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 64: Trang 87 - SGK Toán 7 tập 2

Gọi MH là đường cao của tam giác MNP. Chứng minh rằng: Nếu MN < MP thì HN < HP và (yêu cầu xét hai trường hợp: khi góc N nhọn và khi góc N tù).

Bài làm:

Giải Câu 64 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Bài tập - sgk Toán 7 tập 2 Trang 87

Trường hợp góc N nhọn

có $\widehat{N}$ nhọn nên chân đường cao $H$ từ $M$ nằm giữa $N$ và $P$.

Ta có: hình chiếu tương ứng của lần lượt là $NH,HP$.

Từ đề bài: (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)

Xét có: $MN

(quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác)

(do tam giác MNH vuông tại H)

(do tam giác MHP vuông tại H)

(đpcm)

Trường hợp góc N tù

có $\widehat{N}$ tù nên chân đường cao $H$ từ $M$ nằm ngoài $N$ và $P$. Tức là $N$ nằm giữa $H$ và $P$.

(đpcm)

nằm giữa $H$ và $P$ nên tia $MN$ ở giữa hai tia $MH$ và $MP$.

Suy ra (đpcm)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021