Giải Câu 69 Bài Ôn tập chương 3 Phần Bài tập sgk Toán 7 tập 2 Trang 88

  • 1 Đánh giá

Câu 69: Trang 88 - SGK Toán 7 tập 2

Cho hai đường thẳng phân biệt không song song a và b, điểm M nằm bên trong hai đường thẳng này. Qua M lần lượt vẽ đường thẳng c vuông góc với a tại P, cắt b tại Q và đường thẳng d vuông góc với b tại R, cắt a tại S. Chứng minh rằng đường thẳng qua M, vuông góc với SQ cũng đi qua giao điểm của a và b.

Bài làm:

Giải Câu 69 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Bài tập - sgk Toán 7 tập 2 Trang 88

và $b$ không song song nên chúng cắt nhau giả sử tại $A$.

Xét có:

(vì $QP ⊥ a$)

(vì $SR ⊥ b$)

Ta có và $RS $ cắt nhau tại $M$. Vậy $M$ là trực tâm của $ΔAQS$.

Đường thẳng đi qua $M$ và vuông góc với $QS$ tại $H$ sẽ là đường cao thứ ba của $ΔAQS$.

Vậy phải đi qua đỉnh $A $của Δ$AQS$ hay đường thẳng vuông góc với $QS$ đi qua giao điểm của $a$ và $b$ (đpcm).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021