Giải câu 7 bài 5: Nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 7.(Trang 20 SGK)

a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem : Một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam ?

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D ?

A. 5,342.10-23 g

B. 6,023.10-23 g

C. 4,482.1023 g

D.3,990.10-23 g.

(Hãy chọn đáp án đúng, tính và ghi vào vở bài tập).

Bài làm:

a) Theo bài học ta có : C = 12 đvC = 1,9926.10-23 (g)

=> 1 đvC = 1,9926.10−23 /12≈ 1,66.10-24 (g).

b)Đáp án C.

Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là :

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021