Giải tuần 30 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

7.

Giải tuần 30 luyện tập 2

8.

Giải tuần 30 luyện tập 2

9.

a) Chữ số thích hợp để viết vào ô trống là: C. 8

b) 5 tháng, mỗi tháng đều có 31 ngày là:

B. Tháng 1; Tháng 3: Tháng 5; Tháng 7; Tháng 8.

10.

Bài giải:

Xã Bắc Phong có số người là:

39800 + 6200 = 46000 (người)

Xã Nam Phong có số người là:

46000 - 2800 = 43200 (người)

Đáp số: 43200 người.

11.

Bài giải:

1 quyển vở có số tiền là:

21000 : 6 = 3500 (đồng)

4 quyển vở có số tiền là:

3500 x 4 = 14000 (đồng)

Đáp số: 14000 đồng.

12.

Giải tuần 30 luyện tập 2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021