Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 55

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 55 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 55 vbt toán 3 tập 2

Viết (theo mẫu) :

Viết số

Đọc số

26 403

hai mươi sáu nghìn bốn trăm linh ba

21 600

89 013

89 003

98 010

Hướng dẫn giải:

Viết số

Đọc số

26 403

Hai mươi sáu nghìn bốn trăm linh ba

21 600

Hai mươi mốt nghìn sau trăm

89 013

Tám mươi chín nghìn không trăm mười ba

89 003

Tám mươi chín nghìn không trăm linh ba

98 010

Chín mươi tám nghìn không trăm mười

Bài tập 2: Trang 55 vbt toán 3 tập 2

Viết (theo mẫu) :

Đọc số

Viết số

Năm mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi

53 420

Sáu mươi ba nghìn bốn trăm

Bảy mươi lăm nghìn

Năm mươi sáu nghìn không trăm mười

Chín mươi nghìn không trăm linh chín

Hướng dẫn giải:

Đọc số

Viết số

Năm mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi

53 420

Sáu mươi ba nghìn bốn trăm

63 400

Bảy mươi lăm nghìn

75 000

Năm mươi sáu nghìn không trăm mười

56 010

Chín mươi nghìn không trăm linh chín

90 009

Bài tập 3: Trang 55 vbt toán 3 tập 2

Nối (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 4: Trang 55 vbt toán 3 tập 2

Tính nhẩm :

5000 + 100 =

7400 – 400 =

2000 ⨯ 3 + 600 =

8000 : 2 + 2000 =

6000 – (5000 – 1000) =

6000 – 5000 + 1000 =

7000 – 3000 ⨯ 2 =

Hướng dẫn giải:

5000 + 100 = 5100

7400 – 400 = 7000

2000 ⨯ 3 + 600 = 6000 + 600 = 6600

8000 : 2 + 2000 = 4000 + 2000 = 6000

6000 – (5000 – 1000) = 6000 - 4000 = 2000

6000 – 5000 + 1000 = 1000 + 1000 = 2000

7000 – 3000 ⨯ 2 = 7000 - 6000 = 1000


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021