Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Số có năm chữ số (tiếp theo) Trang 54

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài :Số có năm chữ số (tiếp theo) Trang 54 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 54 vbt toán 3 tập 2

Viết (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 54 vbt toán 3 tập 2

Viết (theo mẫu) :

Viết số

Đọc số

85 705

tám mươi lăm nghìn bảy trăm linh năm

43 672

81 000

chín mươi nghìn hai trăm

sáu mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi

bảy mươi sáu nghìn không trăm mười lăm

50 001

Hướng dẫn giải:

Viết số

Đọc số

85 705

tám mươi lăm nghìn bảy trăm linh năm

43 672

bốn mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi hai

81 000

tám mươi mốt nghìn

99 200

chín mươi nghìn hai trăm

63 790

sáu mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi

76 015

bảy mươi sáu nghìn không trăm mười lăm

50 001

năm mươi nghìn không trăm linh một

Bài tập 3: Trang 54 vbt toán 3 tập 2

Số?

a) 25 601 ; 25 602 ; 25 603 ; ………. ; …………. ; ………… ; ………….

b) 89 715 ; 89 716 ; ………. ; 89 718 ; ………. ; ……….. ; 89 721.

c) 28 000 ; 29 000 ; …………. ; ………….. ; ………….. ; 33 000.

d) 54 400 ; 54 500 ; …………. ; …………. ; 54 800 ; …………..

Hướng dẫn giải:

a) 25 601 ; 25 602 ; 25 603 ; 25 604 ; 25 605 ; 25 606 ; 25 607. (Các số hơn kém nhau 1 đơn vị)

b) 89 715 ; 89 716 ; 89 717 ; 89 718 ; 89 719 ; 89 720 ; 89 721. (Các số hơn kém nhau 1 đơn vị)

c) 28 000 ; 29 000 ; 30 000 ; 31 000 ; 32 000 ; 33 000. (Các số hơn kém nhau 1000 đơn vị)

d) 54 400 ; 54 500 ; 54 600 ; 54 700 ; 54 800 ; 54 900. ( Các số hơn kém nhau 100 đơn vị)


  • 17 lượt xem