Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Luyện tập Trang 72

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài:Luyện tập Trang 72 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 72 vbt toán 3 tập 2

Tính

80000 – 50000 =

70000 - 60000 =

90000 – 70000 =

100000 - 90000 =

60000 – 20000 =

100000 – 30000 =

Hướng dẫn giải:

80000 – 50000 = 30000

70000 – 60000 = 10000

90000 – 70000 = 20000

100000 – 90000 = 10000

60000 – 20000 = 40000

100000 – 30000 = 70000

Bài tập 2: Trang 72 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

62947 – 25819

41572 – 12466

70254 – 63217

84630 – 36402

35791 – 8855

14600 – 578

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 72 vbt toán 3 tập 2

Một công ty thu được 32 650kg cà phê. Công ty đã bán lần đầu được 20 000kg, lần sau bán 12 600kg. Hỏi công ty đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Hai lần công ty bán được số ki-lo-gam cà phê là:

20000 + 12600 = 32600 (kg)

Công ty đó còn lại số ki-lô-gam cà phê là:

32650 – 32600 = 50 (kg)

Đáp số: 50 kg

Bài tập 4: Trang 72 vbt toán 3 tập 2

Số ?

Một bạn muốn đổi một tờ giấy bạc 100 000 đồng lấy các tờ giấy bạc 50 000 đồng, 20 000 đồng và 10 000 đồng.

  • Tờ 100 000 đồng có thể đổi được … tờ 50 000 đồng, … tờ 20 000 đồng và … tờ 10 000 đồng.
  • Hoặc có thể đổi được … tờ 50 000 đồng, … tờ 20 000 đồng và … tờ 10 000 đồng.

Hướng dẫn giải:

  • Tờ 100 000 đồng có thể đổi được 1 tờ 50 000 đồng, 2 tờ 20 000 đồng và 1 tờ 10 000 đồng.
  • Hoặc có thể đổi được 1 tờ 50 000 đồng, 1 tờ 20 000 đồng và 3 tờ 10 000 đồng.

  • 10 lượt xem