Đề thi toán học kì 2 lớp 3 số 9

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, Đề thi toán học kì 2 lớp 3 số 9, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Phần I. Trắc nghiệm

Mỗi bài dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C (là đáp số, kết quả tính) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Bài 1. Số gồm ba mươi nghìn tám trăm linh hai được viết là:

A. 3802 B. 30802 C. 30820

Bài 2. Số liền trước của số 20301 là :

A. 20302 B. 20303 C. 20300

Bài 3. Cho các số sau: 43501 ; 45310 ; 43051 ; 45130 . Dãy số nào được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

A. 35014 ; 45310 ; 43051 ; 45130

B. 35014 ; 43051 ; 45130 ; 45310

C. 45310 ; 45130 ; 43051 ; 35014

Bài 4. 3dm 5cm = …… cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (…) là :

A. 350 B. 35 C. 305

Bài 5. Những tháng có 31 ngày là các tháng :

A. 4 ; 6 ; 9 ; 11 B. 1; 3; 5; 6; 7; 8 C. 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12

Bài 6. Khung cửa hình vuông có cạnh 15 dm. Vậy chu vi khung cửa hình vuông đó là :

A.60dm B. 50dm C. 40dm

Phần II.

Bài 1. Đặt tính rồi tính :

34782 + 10345 ;

65862 – 23104;

10142 x 4;

Bài 2.

a.Tính :

42132 + 75645 : 9

b. Tìm X, biết :

X : 4 = 12410

Bài 3. Có 1845 kg bột mì đựng đều trong 9 bao. Hỏi trong 5 bao như thế thì đựng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài 4. Một đàn chim bay ngang, tôi liền chào : “Chào 100 bạn !” Chim đầu đáp : “Chúng tôi đã mất 1/5 cả đàn.” Hỏi đàn chim đó còn lại bao nhiêu con ?

Hướng dẫn giải:

Phần I:

1B

2C

3C

4B

5C

6A

Phần II.

Bài 1. Đặt tính và tính ra kết quả như sau:

34782 + 10345 = 45127

65862 – 23104 = 42758

10142 x 4 = 40568

Bài 2. Tính ra kết quả như sau

a.

42132 + (75645 : 9 )

= 42132 + 8405

= 50537

b

X : 4 = 12410

x = 12410 x 4

x = 49460

Bài 3.

Số kg bột mì trong 1 bao là:

1845 : 9 = 205 (kg)

Số kg bột mì trng 5 bao là:

205 x 5 = 1025 (kg)

Đáp số: 1025 ki-lô-gam

Bài 4.

1/5 đàn chim là:

100 : 5 = 20 (con)

Đàn chim còn lại số con là:

100 - 20 = 80 (con)

Đáp số: 80 con.


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021