Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị Trang 40

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị Trang 40 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 40 vbt toán 3 tập 2

Người ta đem 48 cái cốc xếp đều lên 8 bàn. Hỏi trên 3 bàn đó có bao nhiêu cái cốc ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Mỗi bàn có số cái cốc là:

48: 8 = 6 (cái cốc)

Như vậy trên 3 bàn có số cái cái cốc là:

6 x 3 =18 ( cái cốc)

Đáp số: 18 cái cốc.

Bài tập 2: Trang 40 vbt toán 3 tập 2

Có 30 cái bánh xếp đều vào 5 hộp. Hỏi trong 4 hộp đó có bao nhiêu cái bánh ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Mỗi hộp có số cái bánh là:

30: 5 = 6 (cái bánh)

Trong 4 hộp có số cái bánh là:

6 x 4 = 24 (cái bánh)

Đáp số: 24 cái bánh

Bài tập 3: Trang 40 vbt toán 3 tập 2

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây :

Hướng dẫn giải:

Ta có cách chia và xếp hình như sau:
  • 11 lượt xem