Giải VBT toán 4 bài: Luyện tập chung Trang 99

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Luyện tập chung Trang 99 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 99 vbt toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a. Số liền trước của 5480 là :

A. 6480

B. 5481

C. 5479

D. 5470

b. Số liền sau của 10 000 là :

A. 9999

B. 10 001

C. 11 000

D. 9000

c. Số lớn nhất trong các số : 63 527 ; 63 527 ; 63 725 ; 63 752 là :

A. 63 527

B. 63 257

C. 63 725

D. 63 752

Hướng dẫn giải:

a. C. 5479 ( Số liền trước bằng số đó trừ đi 1)

b. B. 10 001 ( Số liền sau bằng số đó cộng thêm 1)

c. D. 63 752

Bài tập 2: Trang 87 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

75318 + 7138

62970 – 5958

2405 ⨯ 9

6592 : 8

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 87 vbt toán 3 tập 2

Một quầy hàng có 1260kg rau, đã bán được 1/3 số rau đó. Hỏi quầy hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam rau ?

Hướng dẫn giải:

Quầy hàng đã bán số ki-lô-gam rau là :

1260 : 3 = 420 (kg)

Quầy hàng còn lại số ki-lô-gam rau là:

1260 – 420 = 840 (kg)

Đáp số : 840kg

Bài tập 4: Trang 87 vbt toán 3 tập 2

Xem bảng dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

a.

Lan mua ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt.

Lan phải trả ……… đồng.

b.

Hùng mua ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt.

Hùng phải trả ……… đồng.

c.

Liên mua ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt.

Liên phải trả ……… đồng.

d.

Lan, Hùng, Liên mua tất cả ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt và tổng số tiền phải trả là ……… đồng.

e.

Trong tổng số tiền ba người cùng trả để mua gấu, quả bóng, ô tô buýt thì số tiền phải trả nhiều nhất là ……… đồng (để mua ………),số tiền phải trả ít nhất là ……… đồng (để mua ………).

Hướng dẫn giải:

a.

Lan mua 2 con gấu, 1 quả bóng, 1 ô tô buýt.

Lan phải trả 55 000 đồng.

b.

Hùng mua 1 con gấu, ,2 quả bóng, 2 ô tô buýt.

Hùng phải trả 65 000 đồng.

c.

Liên mua 1 con gấu, 4 quả bóng, 1 ô tô buýt.

Liên phải trả 55 000 đồng.

d.

Lan, Hùng, Liên mua tất cả 4 con gấu, 7 quả bóng, 4 ô tô buýt và tổng số tiền phải trả là 175 000 đồng.

e.

Trong tổng số tiền ba người cùng trả để mua gấu, quả bóng, ô tô buýt thì số tiền phải trả nhiều nhất là

80 000 đồng (để mua ô tô buýt), số tiền phải trả ít nhất là 35 000 đồng (để mua quả bóng).


  • 10 lượt xem