Đề thi toán học kì 2 lớp 3 sô 7

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, Đề thi toán học kì 2 lớp 3 số 7, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Bài 1. Trong các số 19377, 17399, 123977, 19978 Số bé nhất là:

A. 19377 B.17399 C.123977 D.19978

Bài 2: Giá trị của biểu thức 1256 + 2347 x 4 là:

A. 14412 B. 10464 C. 10644 D 10645

Bài 3. Hình vuông có cạnh 6cm. Diện tích hình vuông là:

A. 6cm2 B. 36cm C. 36cm2 D. 12cm

Bài 4. Mua 2l xăng hết 40 000 đồng. Vậy mua 7 kg gạo hết số tiền là:

A. 135 000 đồng B. 140 000 đồng C. 145 000 đồng D. 150 000 đồng

Bài 5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:

A. Thứ sáu B. Thứ bảy C. Chủ nhật D. Thứ hai

Bài 6.Giá trị của số 6 trong số 65 478 là:

A. 60 000 B. 600 C. 6000 D. 60

Bài 7. 24m8dm bằng bao nhiêu dm :

A. 2408dm B. 248dm C. 2480dm D. 2048dm

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

14 754 + 23 68015 840 – 879512 936 x 368325 : 8

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 3786 + 7932 x 5 =b) (15 786 – 13 982) x 3 =
c) 8945+ 384 x 6 =d) 2505 : (2001 - 1998) =

Bài 3. Tìm x:

a) x : 8 = 2356

b) 34745 : x = 5

c) 34578 + X = 98653

d) 98763 – X = 56432

Bài 4. Một xe máy đi trong 9 giờ thì được 2358 km. Hỏi xe máy đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?

Bài 5. Một người đi bộ trong 9 phút được 540 m. Hỏi trong 7 phút người đó đã đi được bao nhiêu mét (quãng đường đi được trong mỗi phút đều như nhau)?

Bài 6. Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Bài 7. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 9 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?

Hướng dẫn giải:

Phần I.

Câu1234567
Đáp ánCCCBCAB

Phần II.

Bài 1:

Bài 2:

a)

3786 + 3573 x 5 = 3786 + 17865 = 21651

b)

b) (15 786 – 13 982) x 3 = 1804 x 3 = 5412

c)

8945+ 384 x 6 = 8945 + 2304 = 11249

d)

2505 : (2001 - 1998) = 2505 : 3 = 835

Bài 3

a)

a) x : 8 = 2356

x = 2356 x 8

x = 18848

b)

34745 : x = 5

x = 34745 : 5

x = 6949

c)

34578 + X = 98653

x = 98653 - 34578

x = 64075

d)

98763 – X = 56432

X = 98763 - 56432

X = 42331

Bài 4:

Trong 1 giờ xe máy đi được số ki-lô-mét là:

2358 : 9 = 262 (km)

Ô tô đó đi trong 3 giờ được số ki - lô - mét là:

262 x 3 = 786 (km)

Đáp số: 786 km

Bài 5:

1 phút người đó đi được số mét là:

540 : 9 = 60 (m)

7 phút người đó đi được số mét là:

60 x 7 = 420 (m)

Đáp số: 420 m

Bài 6

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

12 : 3 = 4 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật đó là:

(12 + 4 ) x 2 = 32 (cm)

Đáp số : 32cm

Bài 7

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

9 x 3 = 27 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

9 x 27 = 243 (m2)

Đáp số: 243m2


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021