Giải VBT toán 4 bài: Luyện tập Trang 82

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Luyện tập Trang 82 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 82 vbt toán 3 tập 2

Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

14 phút : 7km

36 phút : … km ?

Hướng dẫn giải:

Đi 1km mất số phút là :

14 : 7 = 2 (phút)

Trong 36 phút xe đi được số ki-lô-mét là :

36 : 2 = 18 (km)

Đáp số : 18km

Bài tập 2: Trang 82 vbt toán 3 tập 2

Có 56kg kẹo chia đều vào 8 hộp. Hỏi phải lấy mấy hộp đó để được 35kg kẹo ?

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

56kg : 8 hộp

35kg : … hộp ?

Hướng dẫn giải:

Một hộp có số ki-lô-gam kẹo là :

56 : 8 = 7 (kg)

35kg kẹo cần số hộp đựng là :

35 : 7 = 5 (hộp)

Đáp số : 5 hộp

Bài tập 3: Trang 82 vbt toán 3 tập 2

Điền dấu x hoặc : vào ô trống

Hướng dẫn giải:

Bài tập 4: Trang 82 vbt toán 3 tập 2

Cho biết :

Lớp 3A có 9 học sinh giỏi, 18 học sinh khá và 5 học sinh trung bình.

Lớp 3B có 10 học sinh giỏi, 19 học sinh khá và 6 học sinh trung bình.

Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 20 học sinh khá và 4 học sinh trung bình.

Hãy viết số thích hợp vào ô trống :

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số học sinh giỏi

Số học sinh khá

Số học sinh trung bình

Tổng

Hướng dẫn giải:

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số học sinh giỏi

9

10

9

28

Số học sinh khá

18

19

20

57

Số học sinh trung bình

5

6

4

15

Tổng

32

35

33

100


  • 4 lượt xem