Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Các số có bốn chữ số ( tiếp theo) Trang 6

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Các số có bốn chữ số ( tiếp theo) Trang 6 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 6 vbt toán 3 tập 2

Viết (theo mẫu) :

HÀNG

VIẾT SỐ

ĐỌC SỐ

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

2

0

0

0

2000

hai nghìn

3

6

0

0

3600

ba nghìn sáu trăm

8

7

0

0

2

0

1

0

2

5

0

9

2

0

0

5

Hướng dẫn giải:

HÀNG

VIẾT SỐ

ĐỌC SỐ

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

2

0

0

0

2000

hai nghìn

3

6

0

0

3600

ba nghìn sáu trăm

8

7

0

0

8700

tám nghìn bảy trăm

2

0

1

0

2010

hai nghìn không trăm mười

2

5

0

9

2509

hai nghìn năm trăm linh chín

2

0

0

5

2005

hai nghìn không trăm linh năm

Bài tập 2: Trang 6 vbt toán 3 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Mẫu : Viết số : 5400 ; đọc số : năm nghìn bốn trăm.

a. Viết số : 9100 ; đọc số : ...................................

b. Viết số : ………… ; đọc số : ba nghìn hai trăm mười.

c. Viết số : 6034 ; đọc số : ...................................

d. Viết số : ………… ; đọc số : hai nghìn không trăm linh tư.

e. Viết số : 1001 ; đọc số : ...................................

g. Viết số : 2030 ; đọc số : ...................................

Hướng dẫn giải:

a. Viết số : 9100 ; đọc số : chín nghìn một trăm.

b. Viết số : 3210 ; đọc số : ba nghìn hai trăm mười.

c. Viết số : 6034 ; đọc số : sáu nghìn không trăm ba mươi tư.

d. Viết số : 2004 ; đọc số : hai nghìn không trăm linh tư.

e. Viết số : 1001 ; đọc số : một nghìn không trăm linh một.

g. Viết số : 2030 ; đọc số : hai nghìn không trăm ba mươi.

Bài tập 3: Trang 6 vbt toán 3 tập 2

Số?

Hướng dẫn giải:

Ta có kết quả sau:

Bài tập 4: Trang 6 vbt toán 3 tập 2

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 3000 ; 4000 ; 5000 ; ………… ; ………… ; …………. ; ………….

b. 4100 ; 4200 ; 4300 ; ………… ; ………… ; …………. ; ………….

c. 7010 ; 7020 ; 7030 ; ………… ; ………… ; …………. ; ………….

Hướng dẫn giải:

a. 3000 ; 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000 ; 8000 ; 9000. ( Các số hơn kém nhau 1000 đơn vị)

b. 4100 ; 4200 ; 4300 ; 4400 ; 4500 ; 4600 ; 4700. ( Các số hơn kém nhau 100 đơn vị)

c. 7010 ; 7020 ; 7030 ; 7040 ; 7050 ; 7060 ; 7070. ( Các số hơn kém nhau 10 đơn vị)
  • 6 lượt xem