Giải VBT toán 4 bài: Ôn tập về đại lượng Trang 91

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Ôn tập về đại lượng Trang 91 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 91 vbt toán 3 tập 2

Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

7m5cm … 7m

7m 5cm … 75cm

7m 5cm … 8m

7m 5cm … 705cm

7m 5cm … 750cm

Hướng dẫn giải:

7m5cm = 705cm > 7m=700cm

7m 5cm = 705cm > 75cm

7m 5cm = 705cm < 8m = 800 cm

7m 5cm = 705cm

7m 5cm = 705 cm< 750cm

Bài tập 2: Trang 91 vbt toán 3 tập 2

Nhìn hình vẽ dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm :

- Quả lê cân nặng ……………..

- Quả lê nặng hơn quả táo là : ……………..

- Quả táo cân nặng ……………..

Hướng dẫn giải:

  • Quả lê cân nặng 600g
  • Quả lê nặng hơn quả táo là : 300g
  • Quả táo cân nặng : 300g

Bài tập 3: Trang 91 vbt toán 3 tập 2

a. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

Hướng dẫn giải:

a.

b.

Minh đi từ trường về đến nhà hết số phút là:

4h50p - 4h30p = 20p

Vậy Minh đi từ trường về đến nhà hết 20 phút.

Bài tập 4: Trang 91 vbt toán 3 tập 2

Châu có 10 000 đồng. Châu đã mua 3 quyển vở, giá mỗi quyển vở là 2500 đồng. Hỏi Châu còn lại bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải:

Số tiền để Châu mua 3 quyển vở là:

2500 ⨯ 3 = 7500 (đồng)

Châu còn lại số tiền là :

10000 – 7500 = 2500 (đồng)

Đáp số : 2500 đồng


  • 5 lượt xem