Hãy chỉ vị trí của Việt Nam trên quả địa cầu? Hãy cho biết Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?

  • 1 Đánh giá

2. Thực hành với quả địa cầu

  • Hãy chỉ vị trí của Việt Nam trên quả địa cầu?
  • Hãy cho biết Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?

Bài làm:

  • Việt Nam nằm ở đới khí hậu nhiệt đới.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021