Hãy chọn từ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau: "ĐCNN, độ dài, GHĐ, vuông góc, dọc theo, gần nhất, ngang bằng với"

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 9 SGK lí 6)

Hãy chọn từ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

"ĐCNN, độ dài, GHĐ, vuông góc, dọc theo, gần nhất, ngang bằng với"

Khi đo độ dài cần:

a) Ước lượng (1)....... cần đo.

b) Chọn thước (2)........ và có (3)...........thích hợp.

c) Đặt thước (4)............ độ dài cần đo sao cho một đầu của vật (5).......... vạch số 0 của thước.

d) Đặt mắt nhìn theo hướng (6)..... với cạnh thước ở đầu kia của vật.

e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7)......... với đầu kia của vật.

Bài làm:

a) Ước lượng độ dài cần đo.

b) Chọn thước có ĐCNN và có GHĐ thích hợp.

c) Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước.

d) Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.

e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải vật lí 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều