Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau sgk vật lí 6 trang 81

  • 1 Đánh giá

Trang 81 - sgk vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

- Nhiệt độ càng (1)....thì tốc độ bay hơi càng (2).......

- Gió càng (3).....thì tốc độ bay hơi càng (4).......

- Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng (5).....thì tốc độ bay hơi càng (6)...

Bài làm:

- Nhiệt độ càng cao thì tốc độ bay hơi càng lớn

- Gió càng mạnh thì tốc độ bay hơi càng lớn.

- Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn thì tốc độ bay hơi càng lớn

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021