Hệ tuần hoàn có vai trò gì trong sự trao đổi chất ở tế bào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 101 - sgk Sinh học 8

Hệ tuần hoàn có vai trò gì trong sự trao đổi chất ở tế bào?

Bài làm:

Nhờ hệ tuần hoàn:

  • Máu vận chuyển chất dinh dưỡng và oxi từ các cơ quan tới các tế bào
  • Máu nhận chất thải, chất bã từ tế bào tới các cơ quan để thải ra ngoài
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021