Khi đó, vật ở độ cao bằng bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 141 sgk vật lí 10

Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao bằng bao nhiêu?

A. 0,102 m.

B. 1,0 m.

C. 9,8 m.

D. 32 m.

Bài làm:

Chọn đáp án A

Giải thích: Thế năng hấp dẫn của vật là Wt = 1 J = mgz

Độ cao của vật là: z =

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021