Trái đất hút mặt trăng với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất là R = 38.10

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 70 sgk vật lí 10

Trái đất hút mặt trăng với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất là R = 38.107 m, khối lượng của mặt trăng m = 7,37.1022 kg, khối lượng của trái đất M = 6,0.1024 kg.

Bài làm:

Lực hấp dẫn giữa trái đất và mặt trăng là:

. (N).

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021