Lời giải câu 2- chuyên đề đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Đồ thị hình bên là của hàm số nào?

A. .

B. .

C. .

D. .

Bài làm:

Giải: Đáp án C

Vì đồ thị hàm số trên nằm hoàn toàn phía trên trục hoành nên hàm số có dạng loại đáp án B và D.

Nhìn đồ thị ta thấy đồ thị hàm số y=f(x) đi qua điểm O(0,0) và A(3,0) nên .

Vậy đồ thị hàm số hình bên là của hàm số .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021