Một con lắc lò xo dao động điều hòà. Lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Khi vật m của con lắc đang qua vị trí có li độ x = 2 cm thì thế năng của con lắc là bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí 12, trang 13:

Một con lắc lò xo dao động điều hòà. Lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Khi vật m của con lắc đang qua vị trí có li độ x = - 2 cm thì thế năng của con lắc là bao nhiêu?

A. - 0,016 J.

B. - 0,008 J.

C. 0,016 J.

D. 0,008 J.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích: Thế năng của con lắc lò xo tại li độ x (m) được tính theo công thức:

Tại x = - 2 (cm) = 2. (m), thế năng của con lắc là: $W_{t} = \frac{1}{2}.k.x^{2} = W_{t} = \frac{1}{2}.k.x^{2} = 0,008 (J).$

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021