Thế nào là chất và lượng của sự vật và hiện tượng? Cho ví dụ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Thế nào là chất và lượng của sự vật và hiện tượng? Cho ví dụ?

Bài làm:

- Khái niệm chất dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác.

- Ví dụ:

  • Thuộc tính của đường là ngọt
  • Thuộc tính của muối là mặn

- Lượng dùng để chỉ thuộc tính vốn có sự vật, hiện tượng, biểu thị về trình độ phát triển (Cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng ( ít, nhiều)….của sự vật, hiện tượng.

- Ví dụ:

  • Tòa nhà có 70 tầng, cao 80m
  • Diện tích tòa nhà: 8000m2.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021