Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm gì khác và giống nhau?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 125 sgk Sinh học 6

Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm gì khác và giống nhau?

Bài làm:

 • Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ:
  • Tảo xoắn: Cơ thể đa bào, có màu lục, hình sợi. Chúng sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra thành những tảo mới và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp.
  • Rong mơ: cơ thể đa bào, có màu nâu, dạng cành cây. Chúng sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính (có sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu).
 • Điếm giống và khác nhau giữa tảo xoẳn và rong mơ
  • Những điểm giống nhau:
   • Đều thuộc nhóm thực vật bậc thấp. Cơ thể chưa có rễ, thân, lá thật sự.
   • Đều phân bố trong môi trường nước.
   • Tế bào cấu tạo cơ thể đã có nhân hoàn chỉnh. Trong tế bào có chất diệp lục.
   • Dinh dưỡng bằng hình thức tự dưỡng: tự chế tạo chất hữu cơ quan quang hợp tử nước và khí cacbônic.
   • Ngoài sinh sản sinh dưỡng, còn có sinh sản hữu tính.
  • Những điếm khác nhau:
Tảo xoắnRong mơ
Phân bốMôi trường nước ngọt (ao, hồ, đầm ...)Môi trường nước mặn (biển)
Cấu tạo

Có màu lục do chỉ chứa chất diệp lục.

Cơ thể có dạng sợi

Ngoài diệp lục còn có màu nâu do có chất sắc tố phụ màu nâu.

Cơ thể có dạng cành cây.

Sinh sảnSinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp giữa hai tế bào gần nhau.Sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu.
 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021