Nêu những đóng góp to lớn của Mác khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại"

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 95 sgk ngữ văn 11 tập 2

Nêu những đóng góp to lớn của Mác khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại".

Bài làm:

  • Các Mác trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại" bởi vì ông có những đóng góp lớn sau:
    • Các Mác là người tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người qua các thời kì lịch sử, tức là con người trước hết cần phải có cái ăn cái uống, quần áo và chỗ ở, rồi sau đó mới có thê làm chính trị, khoa học, nghệ thuật,... Bản chất của quy luật đó là cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng của xã hội.
    • Các Mác đã tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra. Đó là phát hiện về giá trị thặng dư.
    • Các Mác đã đem đến cho giai cấp công nhân ý thức về địa vị và yêu cầu của mình, ý thức về điều kiện để tự giải phóng. Từ những lí luận và thực tiễn ông biến nó thành hành động cách mạng.
  • Với những đóng góp to lớn đó ông đã trở thành nhà khoa học, nhà lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Một con người dù đã ra đi nhưng vẫn sống mãi trong lòng nhân dân thế giới.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021