Nội dung chính bài Thao tác lập luận bình luận

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Thao tác lập luận bình luận ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

 • Bình luận nhằm đề xuất và thuyết phục người đọc (người nghe) tán đồng với những nhận xét, đánh giá, bàn luận của bản thân về một hiện tượng (vấn đề) trong đời sống hoặc trong văn học. Ví dụ như: bình luận thể thao, bình luận quân sự, bình luận tình hình thời sự.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận

 • Bình luận nhằm đề xuất và thuyết phục người đọc (người nghe) tán đồng với những nhận xét, đánh giá, bàn luận của bản thân về một hiện tượng (vấn đề) trong đời sống hoặc trong văn học. Ví dụ như: bình luận thể thao, bình luận quân sự, bình luận tình hình thời sự,...

II. Cách bình luận

 • Có nhiều cách bình luận, nhưng phải tuân thủ theo ba bước sau:

  • Bước 1: Nêu hiện tượng (vấn đề) cần bình luận
  • Bước 2: Đánh giá hiện tượng (vấn đề) cần bình luận
  • Bước 3: Bàn về hiện tượng (vấn đề) cần bình luận
 • Lưu ý
  • Cần trình bày rõ ràng, trung thực hiện tượng (vấn đề) được bình luận.
  • Đề xuất và chứng tỏ được ý kiến, nhận định, đánh giá của mình là xác đáng.
  • Có những lời bàn sâu rộng về chủ đề bình luận.

Ví dụ: Trong đoạn trích Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ có đưa ra những nhận định, đánh giá đúng - sai, hay - dở, đồng thời cũng có bàn bạc mở rộng. Tất cả những lập luận này đều nhằm hướng tới khẳng định vai trò quan trọng của việc cần phải xây dựng một hệ thống luật phép cho quốc gia. Nguyễn Trường Tộ có lý do để đề nghị lập khoa luật bởi trên thực tế, ai nấy đều đã thống nhất rõ ràng muốn trị nước thì phải dựa vào luật chứ không phải vào những lời nói suông trên giấy về trung hiếu hay lễ nghĩa và rằng luật pháp là công bằng và cũng là đạo đức.

Back to top

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021