Nếu phải thuyết minh một di tích, một thắng cảnh của đất nước thì sẽ giới thiệu những nội dung nào? Sắp xếp chúng ra sao

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 168 sgk Nhữ văn 10 tập 1

Nếu phải thuyết minh một di tích, một thắng cảnh của đất nước thì sẽ giới thiệu những nội dung nào? Sắp xếp chúng ra sao?

Bài làm:

Khi giới thiệu một di tích, một thắng cảnh đất nước, có thể dựa trên các nội dung sau:

  • Địa điểm, nguồn gốc lịch sử của di tích.
  • Miêu tả vẻ đẹp của di tích.
  • ý nghĩa, giá trị của di tích.

Khi miêu tả vẻ đẹp của di tích, có thể sắp xếp theo trình tự không gian: xa - gần, ngoài - trong... để bài văn thêm sinh động hơn

  • 90 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021