Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của ba bộ thú : Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 165 - sgk Sinh học 7

Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của ba bộ thú : Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt.

Bài làm:

  • Tập tính bắt mồi của các đại diện thuộc 3 bộ thú:
    • Bộ ăn Sâu bọ : có tập tính tìm mồi, con mồi thường là các động vật nhỏ, mồi sống.
    • Bộ Gặm nhấm: cũng có tập tính tìm mồi, con mồi thường là quả, hạt.
    • Bộ Ăn thịt: có tập tính rình mồi, vồ mồi hoặc đuổi mồi, con mồi còn sống.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021