Người kể chuyện trong đoạn văn nào có thể kể tự do mọi chuyện xảy ra với nhân vật?

  • 1 Đánh giá

(2) Người kể chuyện trong đoạn văn nào có thể kể tự do mọi chuyện xảy ra với nhân vật. Người kể chuyện trong đoạn văn nào chỉ kể những gì mình nghe, mình thấy, mình trải qua và có thể trưc tiếp nói ra cảm tưởng suy nghĩ của bản thân? Vì sao?

Bài làm:

(2)

  • Người kể chuyện trong đoạn văn 1 có thể kể tự do mọi chuyện xảy ra với nhân vật.
  • Người kể chuyện trong đoạn văn 2 chỉ kể những gì mình nghe, mình thấy, mình trải qua và có thể trực tiếp nói ra cảm tưởng suy nghĩ của bản thân

Bởi vì người kể chuyện trong đoạn văn 1 kể theo ngôi thứ ba (người kể giấu tên), còn trong đoạn văn 2 kể theo ngôi thứ nhất (người kể xưng tôi, người kể chỉ kể được những gì nhân vật "tôi" biết mà thôi)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021