Nhìn và ngửi nước rồi viết kết quả vào vở theo bảng mẫu 2:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hành làm sạch nước

a. Mỗi nhóm chọn để thực hành một trong ba cách làm sạch nước (bảng 1):

b. Lấy dụng cụ cần thiết

c. Nhìn và ngửi nước rồi viết kết quả vào vở theo bảng mẫu 2

d. Thực hành làm thí nghiệm và viết kết quả vào vở theo mẫu bảng 2

Bài làm:

Hoàn thành bảng:

Trước khi làm sạch

Sau khi làm sạch

Mùi

Mùi hôi

Không mùi

Màu

Màu đục

Không màu

Chất bẩn

Chứa nhiều chất bẩn

Chất bẩn được tách ra hoặc lắng xuống

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021